Schrijfvaardigheid

Voor Engels vwo schrijfvaardigheid staat in de Handreiking schoolexamen tweede fase, SLO het volgende:

Niveau B2 – Engels vwo 

Beheersingsniveau

Kan een duidelijke, gedetailleerde tekst schrijven over een breed scala van onderwerpen die de persoonlijke interesse van de schrijver hebben. Kan een opstel of verslag schrijven, informatie doorgeven of redenen aanvoeren ter ondersteuning vóór of tegen een specifiek standpunt. Kan brieven schrijven waarin het persoonlijk belang van ervaringen en indrukken aangegeven wordt.

Tekstkenmerken voor dit niveau zijn:

De onderwerpen behoren tot de interessesfeer of de ervaringswereld van de schrijver. Het woordgebruik en de woordenschat zijn voldoende om duidelijke beschrijvingen te geven en meningen te verkondigen over de meeste algemene onderwerpen. Er wordt een vrij uitgebreide beheersing van de grammatica getoond. Er zijn geen fouten die de begrijpelijkheid in de weg staan. Spellingen interpunctie zijn redelijk accuraat, maar kunnen invloeden van de moedertaal bevatten. Duidelijke, begrijpelijke, lopende tekst waarbij tekstconventies, zoals indeling in paragrafen en standaard lay-out, zijn toegepast. Een gelimiteerd aantal middelen voor tekstcohesie is aangewend om uitingen van de schrijver te verbinden tot heldere, coherente tekst, hoewel dit in langere teksten niet altijd even goed lukt.

Voorbeelden van meer specifieke schrijfactiviteiten

Hieronder treft u een aantal voorbeelden aan van mogelijke schrijfactiviteiten, gekoppeld aan een globale descriptor, te realiseren op niveau B2.

1. Correspondentie

De kandidaat kan:

- brieven schrijven met een bepaalde mate van emotie en kan de persoonlijke betekenis van gebeurtenissen en ervaringen onderstrepen en het nieuws en standpunten van de correspondent becommentariëren.

Bijvoorbeeld:schrijven over problemen op school of op je werk; reageren op een brief van een kennis of vriend die meldt dat zij/hij langdurig ziek is, of dat hij/zij naar het buitenland gaat verhuizen; meedoen aan een discussiegroep op internet over een actueel onderwerp; je eigen mening geven of reageren op standpunten van anderen; advies geven aan een buitenlandse vriend/vriendin die in Nederland wil gaan studeren.

- adequate zakelijke brieven schrijven.

Bijvoorbeeld:een studiebeurs in het buitenland aanvragen en je motivatie aangeven, een sollicitatiebrief met cv opstellen; informatie vragen over speciale voorzieningen, zoals voor gehandicapten; klachten uitvoerig en genuanceerd formuleren.

2. Verslagen en rapporten

De kandidaat kan:

- een essay of rapport schrijven waarbij een argument wordt uitgewerkt, en daarbij redenen aangeven voor of tegen een bepaalde mening en de voordelen en nadelen van verschillende keuzes uitleggen.

Bijvoorbeeld: een discussiestuk over het recht op een rookvrije ruimte op school; een begeleidende tekst bij een grafiek of een tabel; aangeven waarom je het niet eens bent met een idee voor een gezamenlijke activiteit van een partnerschool en een alternatief voorstellen; de evaluatie van een stage, een reis, een project opstellen.

- een geheel maken van informatie en argumenten uit diverse bronnen.

Bijvoorbeeld:een samenvatting van een langer artikel, van verschillende bronnen t.b.v. een werkstuk, van toeristische informatie voor buitenlandse gasten, of een samenvatting van een onderzoek ten behoeve van een presentatie.

3. Vrij schrijven

De kandidaat kan:

- heldere, gedetailleerde beschrijvingen geven over een scala aan onderwerpen gerelateerd aan zijn/haar interessegebied.

Bijvoorbeeld: een ingezonden brief aan een lokale krant over een actueel onderwerp; in een opstel oorzaken en gevolgen van een actueel conflict beschrijven; een recensie van een boek, film of toneelstuk; een familiegeschiedenis; een opstel over een vrij onderwerp; een samenhangend verhaal (familiegeschiedenis, persoonlijk verhaal, een grappig verhaal of een anekdote).

Voor het schrijven van aantekeningen, berichten en het invullen van formulieren zijn er op dit niveau (B2) geen descriptoren meer geformuleerd.

Lesmodulen Mind the Gap

De lesmodule Mind the Gap richt zich voor het onderdeel schrijfvaardigheid op de globale descriptor 3: Verslagen en rapporten,  waarbij moet worden aangetekend dat het materiaal beoogt de leerling al te laten kennismaken met taalgebruik dat richting ERK niveau C1 gaat. 

Onder de knop ''materialenbank'' presentation treft u beoordelingsmodellen aan die gebruikmaken van de vijf criteria die voor dit niveau schrijfvaardigheid geformuleerd zijn:

onderwerp woordgebruik en woordenschat beheersing van de grammatica spelling en interpunctie tekstcohesie

Voor het onderdeel Spreekvaardigheid richt de module Filling the Gap zich op de globale descriptor  2: een publiek toespreken.

Onder de knop ''materialenbank'' Presentation treft u beoordelingsmodellen aan die gebruikmaken van de zes criteria die voor dit niveau spreekvaardigheid geformuleerd zijn:

onderwerp woordgebruik en woordenschat beheersing van de grammatica vloeiendheid coherentie uitspraak